HR | EN
Stadoh na povišeno mjesto i doživjeh milinu radosti.
Dr. fra Jure Radić

Izrađen pilot projekt obnove pašnjaka Sridivice u Parku prirode Biokovo

U okviru BBio projekta „Održivi razvoj pograničnih područja kroz očuvanje autohtonih pasmina i otvaranje genskih centara u Buhovu i na Biokovu“ u kojem je Javna ustanova ''Park prirode Biokovo'' partnerska institucija, pod projektnom aktivnosti 4.2 Očuvanje mediteranskih travnjaka na području Parka prirode Biokovo izrađen je Pilot projekt obnove pašnjaka Sridivice od strane Šumarskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu.

Elaborat predstavlja dio „Studije stanja mediteranskih suhih travnjaka (vapnenački pašnjaci i travnjaci) na području Parka prirode Biokovo“. Ciljevi studije su popuniti prazninu u identifikaciji biološke raznolikosti Mediteranskih suhih travnjaka u Parku prirode Biokovo što je preduvjet za očuvanje biološke raznolikosti ovoga Natura 2000 područja kao glavni rezultat ove aktivnosti, te izraditi pilot projekt obnove i monitoringa pašnjaka koji će biti testiran na starom pašnjaku Sridivice. Stoga su u sklopu izrade ovoga elaborata napravljene slijedeće aktivnosti – detaljno istraživanje flore i vegetacije na odabranom travnjaku Sridivice, utvrđivanje stupnja sukcesije, obrada i analiza podataka te pisanje elaborata pilot projekta s predloženim mjerama restauracije i monitoringa staroga pašnjaka Sridivice.
Stari pašnjak Sridivice smješten je u sjeverozapadnome dijelu Parka prirode Biokovo (N 43,401072°; E 16, 918568°). Proteže se na nadmorskoj visini od 260-530 m, na površini oko 26 ha, od čega oko 5 ha otpada na sklopljene šumske sastojine (kultura crnoga bora). Istraživano područje nekada je u prošlosti služilo kao vrlo pogodan prostor za ispašu i čuvanje stoke. Danas, napuštanjem tradicionalnoga načina gospodarenja, Sridivice su, kao i brojna takva područja izložene intenzivnom utjecaju sukcesije vegetacije.
Na najvećem dijelu površine (preko 80 % površine pašnjaka Sridivice – različiti sukcesijski stadiji grmaste vegetacije, šumske kulture) došlo je značajnoga pada prosječnoga broja vrsta po vegetacijskoj snimci zbog sekundarne sukcesije uzrokovane prestankom ispaše stoke.
Naši mediteranski kamenjarski pašnjaci su sekundarni, antropogeni biotopi koji su oblikovani kroz više tisućljeća ispaše. Stoga je ispaša ključni čimbenik koji utječe na njihov izgled i strukturu, kao i pridolazak pojedinih vrsta. Na produktivnost, strukturu ali i florni sastav pašnjaka utječe prvenstveno vrsta stoke, intenzitet ispaše, trajanje ispaše i doba godine kada se obavlja ispaša.
Pilot projektom je zaključeno da zapušteni pašnjak Sridivice treba obnoviti kombinacijom mehaničkoga uklanjanja drvenastih vrsta i intenziviranjem ispaše stoke. Uzimajući u obzir postojeću literaturu o optimalnom gospodarenju mediteranskim kamenjarskim pašnjacima može se preporučiti ispaša s 1-2 grla buše po hektaru. Pašnjak Sridivice treba održavati u režimu umjerenoga intenziteta ispaše te treba pratiti utjecaj predloženih mjera na pašnjak Sridivice pomoću strukturnih, te florističkih i vegetacisjkih indikatora.
Projektom BBio se kroz aktivnost 4.2.c Uspostava jasne procedure koncesijskog odobrenja, pašnjak Sridivice planira dati u koncesiju uzgajivaču buša čime će se vratiti ispaša na pašnjak, a putem projektne aktivnosti 3.2.4 izvršiti će se restauracija pašnjaka Sridivice temeljem operativnog akcijskog plana zahvata ugrađenog u Pilot projekt obnove pašnjaka Sridivce.
***
Projekt financira Europska Unija u iznosu od 385.288,43 EUR u sklopu IPA programa za prekograničnu suradnju Hrvatska – Bosna i Hercegovina.