HR | EN
Stadoh na povišeno mjesto i doživjeh milinu radosti.
Dr. fra Jure Radić

Započelo istraživanje Sivog vuka u Parku prirode Biokovo

Javna ustanova Park prirode Biokovo sukladno Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Biokovo za 2013. godinu započela je sa provođenjem projekata istraživanja i monitoringa Sivog Vuka (Canis lupus).

 

Sivi vuk (Canis lupus) sisavac je iz reda zvijeri (Carnivora), porodice pasa (Canidae) strogo je zaštićena vrsta koja obitava na području Parka te je kvalifikacijska vrsta za Biokovo sa Dodatka II Direktive o staništima. Podatci o brojnosti vuka na Biokovu ugrađeni u Izviješće o stanju populacije vuka u Hrvatskoj za 2012. godinu, Državnog zavoda za zaštitu prirode, temelje se na grubim procjenama (čopor Biokovo 6-8 jedinki) budući da na području Parka prirode Biokovo do sada nisu provedena sustavna istraživanja vuka. U cilju uspostave sustavnog istraživanja i višegodišnjeg monitoringa te prikupljanja relevantnih podataka o stanju populacije vuka u Parku prirode Biokovo – prisutnosti, brojnost i stabilnost čopora vukova na području PPB, te o pojavljivanju i brojnosti vukova u čoporu Ustanova će u suradnji sa Oikon d.o.o. – Institutom za primijenjenu ekologiju provesti trogodišnji projekt Istraživanja i monitoringa vukova u Parku prirode Biokovo. Po provedenoj javnoj nabavi u tijeku je potpisivanje ugovora za provedbu projekta te slijedi provođenje planiranih projektnih aktivnosti sukladno predviđenoj dinamici.


Provedba ovog značajnog projekta istraživanja i monitoringa u Parku prirode Biokovo biti će financirana od strane Ustanove i sufinancirana od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost budući da je projekt odobren od strane stručnog povjerenstva.